Key

Somaliland 1908-10

AGS

 


HMS Diana

HMS Hyacinth

 
HMS Barham
HMS Diana
HMS Fox
HMS Hyacinth
HMS Philomel
HMS Proserpine
RIMS
  HMS Barham

HMS Proserpine